Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną. www.bambinofelice.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia oraz zawierać umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający, usługodawca, przedsiębiorca – Krzysztof Bielecki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Matrax Krzysztof Bielecki z siedzibą w Warszawie (03-352) przy ul. Bolesławickiej 19E na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 11.08.1999 roku nr 136439 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy (NIP: 524-100-06-71, REGON: 010704408).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bambinofelice.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu lub w każdym mailu podsumowującym składane zamówienie do realizacji jako plik PDF oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Sprzedający wysyła treść regulaminu pocztą elektroniczną najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania świadczenia.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 6. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej FireFox, Internet Explorer, Edge, Opera, Chrome oraz telefonu z włączoną obsługą apletów Javy.
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu
 8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Za pośrednictwem sklepu można składać zapytania oraz zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultacje i zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10-18.
 2. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną każdemu Klientowi, który wejdzie na stronę sklepu internetowego. W szczególności świadczenie może polegać na prowadzeniu przez sklep konta użytkownika (Klienta).
 3. Umowę sprzedaży mogą zawierać zarejestrowani Klienci w sklepie Internetowym.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego transakcji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Sklep przyjmuje również zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru rzeczy (oraz ewentualnie dodatkowych właściwości) i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania/złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (musi być utworzone konto Klienta) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu (oferta zakupu).
 7. Po złożeniu Zamówienia, Sklep kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Sklep potwierdzi wówczas przyjęcie zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. W przypadku składania zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie Sklepu internetowego, umowa zawierana jest dopiero przy odbiorze osobistym, w lokalu przedsiębiorcy, chyba że strony uzgodnią inaczej w treści zamówienia i potwierdzenia.

5. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 3. Koszty dostawy są każdorazowo określane w trakcie składania zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówień:
  a) Zamówienia opłacone lub potwierdzone w dni robocze do godziny 8 rano realizujemy (wysyłamy) tego samego dnia.
  b) Zamówienia opłacone lub potwierdzone po godzinie 8 rano realizujemy w następnym dniu roboczym.
  c) Zamówienia wymagające sprowadzenia towarów z zewnętrznych magazynów realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia.
 5. Czas dostawy nie przekracza 7 dni, chyba że coś innego ustalono w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Wraz z towarem Sprzedający dostarcza potwierdzenie zakupu zawarcie umowy sprzedaży.

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym należny podatek oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówienie:
  • przelewem na numer konta bankowego,
  • płatnością w ramach systemu ratalnego,
  • płatnością przy odbiorze osobistym przesyłki (tylko płatność gotówką) od kuriera lub w siedzibie sklepu,
  • za pobraniem.

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.
 2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.
  Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1, nr 2, nr 3. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017, poz. 683).
 4. Zwrot towaru/jego odesłanie powinien nastąpić na adres Sprzedawcy.
 5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Przewidywany koszt zwrotu rzeczy, których w zwykły sposób nie można odesłać pocztą wynosi około 100 zł i może się różnić w zależności od wybranego sposobu zwrotu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu. Reklamacje można również kierować na adres poczty elektronicznej.
 3. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny. Potwierdzenie zakupu podczas składania reklamacji nie jest wymagane.
 4. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych, ewentualne zwrotów produktów jest adres siedziby Sprzedawcy.
 5. W zgłaszanej reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane do korespondencji, numer zamówienia, rodzaj wady fizycznej towaru.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminach określonych prawem i w uzasadnionych przypadkach, w zależności od rodzaju żądania załatwia reklamacje w rozsądnym terminie lub niezwłocznie.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedający nie jest producentem towarów ani gwarantem. Jeśli towar objęty jest gwarancją, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji do podmiotu wskazanego w treści gwarancji.

9. REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane do korespondencji ( np. adres e-mail ), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca stosuje Politykę prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa na stronie polubowne.gov.pl.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

11. ZAŁĄCZNIKI

 1. Regulamin – załącznik nr 1
 2. Prawo odstąpienia od umowy – załącznik nr 2
 3. Wzór odstąpienia od umowy – załącznik nr 3
Facebook